Inżynier Kontraktu w ZW Nowa

Inżynier Kontraktu w ZW Nowa

Budowa instalacji oczyszczania spalin wraz z modernizacją kotłów OPG 230 w ZW Nowa

Wyzwanie

Celem projektu było dostosowanie kotłów do wymagań emisyjnych w określonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych, aby Instalacje spełniały poziomy (stężenia) emisji mierzone na emitorze E2 odpowiednio: SO180 mg/mu3 (w spalinach suchych w warunkach normalnych przy zawartości O2 w spalinach 6% dla spalania węgla, 3% dla spalania gazu i średnia dla współspalania 4%), NOx 190 mg/mu3 (rozumianych jako suma tlenków azotu w spalinach suchych w warunkach normalnych w przeliczeniu na NO2 przy zawartości O2 w spalinach 6% dla spalania węgla, 3% dla spalania gazu i średnia dla współspalania 4%). Projekt obejmuje również modernizację komina (emitora) E2.

Rozwiązanie

Rolą zespołu Inżyniera Kontraktu było wspieranie Zamawiającego podczas procedury wyboru Generalnego Wykonawcy Inwestycji, przygotowywanie organizacyjne Inwestycji w zakresie obowiązków leżących po stronie Zamawiającego, w tym prowadzenie spotkań koordynacyjnych m.in. z Generalnym Wykonawcą oraz innych spotkań dotyczących Inwestycji, prowadzenie w imieniu Zamawiającego kontroli i nadzoru nad budową instalacji odsiarczania i odazotowania spalin (administrowanie, w zakresie technicznym Kontraktem Realizacyjnym polegające na kierowaniu całością inwestycji, koordynowaniu oraz nadzorowaniu całości inwestycji, co wiąże się z uczestnictwem we wszystkich działaniach dotyczących zarządzania procesami budowy, oraz ich nadzorowania w fazie realizacji), a także powołanie grupy branżowych Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego oraz sprawowanie nadzoru z zachowaniem podwyższonej staranności nad realizacją budowy przez Generalnego Wykonawcę zgodnie z warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę i wymogami Ustawy Prawo Budowlane oraz zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa i normami technicznymi oraz kontrola i weryfikacja dokumentacji technicznej (np. projekty wykonawcze) oraz dokumentów, takich jak: notatki, protokoły, sprawozdania itp.

Rezultat

Realizacja w formule "pod klucz" dwóch zadań w ramach projektu "Budowa instalacji oczyszczania spalin wraz z modernizacją kotłów OPG 230 w ZW Nowa", a mianowicie budowa instalacji odsiarczania spalin metodą półsuchą oraz instalacji odazotowania spalin metodą katalityczną (SCR) w układzie "Tali-End" dla kotłów OPG-230 nr 1-5 w ZW Nowa.

Jest to pierwsza w Polsce instalacja odazotowania spalin w układzie "Tail-End".