Stopień wodny Ujście Nysy

Stopień wodny Ujście Nysy

Budowa jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy w km 180,5 rzeki Odry z uwzględnieniem obiektów towarzyszących

Antea Group wraz z Partnerem Konsorcjum  - PBW Inżynieria Sp. z o.o. opracowuje dokumentację projektową dla inwestycji pn.: „Budowy jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy w km 180,5 rzeki Odry z uwzględnieniem obiektów towarzyszących”

Zakres prac realizowanych w ramach projektu polegać będzie na częściowej rozbiórce istniejącego jazu kozłowo – iglicowego i budowie nowego jazu klapowego, który zlokalizowany będzie ok. 100m w górę rzeki, przebudowie istniejącej śluzy małej polegającej na jej rozbiórce i budowie nowej śluzy o parametrach użytkowych 190m długości i 12m szerokości, przebudowie istniejącej śluzy pociągowej oraz przebudowie sąsiedniego osiedla przystopniowego wraz z dostosowaniem obiektów towarzyszących, jak również budowie nowej przepławki dla ryb na brzegu lewym, dróg dojazdowych na brzegu lewym i prawym oraz korekcie i ubezpieczeniu brzegu prawego od wody dolnej i górnej stopnia dla zapewnienia swobodnego poruszania się obiektów wpływających i wypływających ze śluz.

Zakres prac projektowych obejmuje m.in.:

 • częściową rozbiórkę istniejącego jazu kozłowo – iglicowego z XIX wieku, z możliwością pozostawienia progów tego jazu, jako elementu stabilizującego dno poniżej nowoprojektowanego jazu klapowego. Istniejące filary działowe górny i dolny, próg stały oraz przyczółek prawy wraz z istniejącą przepławką dla ryb przewidziano do pozostawienia i odbudowy, przebudowę budynku z torowiskiem i wyciągarką na iglice jazowe w celu utworzenia ekspozycji.
 • budowę nowego jazu klapowego, usytuowanego około 100m powyżej istniejącego stopnia, wraz z elementami składowymi niezbędnymi do funkcjonowania obiektu (m.in. przyczółki, filary, klapy z napędem hydraulicznym z automatyką oraz zdalnym systemem sterowania wraz z kładką pieszo – rowerowokomunikacyjną (techniczną), łączącą oba brzegi rzeki Odry;
 • przebudowę istniejącej śluzy dużej pociągowej z wykonaniem zamknięć remontowych;
 • przebudowę istniejącej śluzy małej polegająca na jej rozbiórce i budowie nowej śluzy o parametrach użytkowych 190m długości i 12m szerokości przebudowa śluzy małej polegająca na rozbiórce śluzy i budowie nowego do obiektu o szerokości 12m i długości 190m wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania obiektu;
 • budowę na brzegu lewym nowej przepławki dla ryb;
 • budowę / rozbudowę i przebudowę obiektów hydrotechnicznych wchodzących w skład stopnia wodnego jak np.:
  • przebudowa tam i języków rozdzielczych polegająca na rozbudowie tych obiektów od strony wody dolnej i wody górnej pomiędzy awanportami i korytem rzeki;
  • przebudowa tamy rozdzielczej pomiędzy rzeka Odrą a Nysą Kłodzką;
  • regulacja dolnego odcinka rowu melioracyjnego;
  • budowa  awanportów z kierownicami i dalbami z miejscem na postojowisko dla dużych jednostek pływających z pomostami;
  • budowa nowej sterowni dla obsługi śluz oraz jazu.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego.