Podziemny Magazyn Gazu

Podziemny Magazyn Gazu

Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rurociągów wody i solanki oraz infrastruktury towarzyszącej na potrzeby projektowanego Kawernowego Podziemnego Magazynu Damasławek

Przedmiotem opracowania była analiza możliwości przesyłu wody z rzeki Brdy i Wisły na potrzeby Kawernowego Podziemnego Magazynu Damasławek oraz przesyłu solanki do rzeki Wisły i do zakładów chemicznych. W koncepcji przedstawiono wariantowy wybór tras oraz lokalizacji obiektów z uwzględnieniem m.in. aspektów technicznych, ekonomicznych i środowiskowych.

Zakres prac obejmował m.in.:

 • wariantowy wybór trasy,
 • wariantowy wybór lokalizacji poboru wody oraz zrzutu solanki,
 • analizę możliwości realizacji inwestycji w terenie,
 • określenie miejsc występowania kolizji i wstępnych warunków technicznych ich rozwiązania,
 • analizę obowiązujących studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uzyskanie wstępnych opinii władz terenowych oraz zainteresowanych instytucji,
 • sporządzenie wykazu uzgodnień i decyzji administracyjnych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę,
 • wykonanie wykazu działek, w pasie montażowym dla wszystkich wariantów Inwestycji oraz sporządzenie wykazu właścicieli gruntów w pasie montażowym dla wariantów rekomendowanych,
 • charakterystykę techniczną rurociągu oraz obiektów nieliniowych,
 • przygotowanie schematu technologicznego,
 • opis przewidzianych w ramach inwestycji robót, dostaw, usług oraz działań towarzyszących,
 • opracowanie problematyki ochrony środowiska w związku z projektowaną inwestycją,
 • wykonanie zbiorczego zestawienia kosztów realizacji inwestycji (ZZK) oraz analizy kosztów (DGC),
 • opracowanie wstępnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia,
 • wykonanie analizy SWOT oraz analizy ryzyk przy realizacji inwestycji,
 • opracowanie GEOBAZY ESRI dla wybranych wariantów trasy.

Zadanie obejmowało inwestycję obejmującą budowę rurociągów o średnicy DN600 – DN700 na długości w sumie ponad 100 km wraz z ujęciem i pompownią wody o wydajności ok. 2500 m3/d.