Chronimy Krople Deszczu

Chronimy Krople Deszczu

Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska – Chronimy Krople Deszczu – Studia Wykonalnosci oraz wnioski o dofinansowanie w ramach działania 2.1 POIiŚ.

Na zlecenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej opracowywaliśmy projekt pn. Zagospodarowanie wód opadowych wraz z monitoringiem środowiskowym w mieście Ruda Śląska – Chronimy Krople Deszczu – Studia Wykonalnosci oraz wnioski o dofinansowanie w ramach działania 2.1 POIiŚ. Zadanie obejmowało inwestycje dla 17 Kontraktów na roboty budowlane związane z odprowadzaniem i retencjonowaniem wód deszczowych. Lokalizacyjnie były one rozproszone w różnych dzielnicach miasta. Poszczególne kontrakty charakteryzowały się odmiennymi fazami realizacji: część z nich była już wykonana, część w trakcie prac budowlanych, a część w planach na kolejne lata. W sumie obejmowały one budowę i przebudowę ok. 20 km kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi i systemem odprowadzania do cieków wodnych.

Przedmiotem opracowania było:

  • Opracowanie Studiów Wykonalności – oddzielnie dla dwóch etapów
  • Opracowanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektu przewidzianego do realizacji w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska; Typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich wraz z załącznikami niezbędnymi do jego realizacji
  • Wprowadzenie w imieniu Zamawiającego do generatora wniosków aplikacyjnych wszystkich danych i materiałów dotyczących tego wniosku niezbędnych do prawidłowego złożenia wniosków

Koszty inwestycyjne Etapu I wynosiły ok. 18 mln zł, a o dofinansowanie ze środków UE zawnioskowano w wysokości ok. 12 mln zł. Dla Etapu II wartości te wynosiły odpowiednio: 45 i 31 mln zł.

Oba wnioski wraz z wszystkimi załącznikami, w tym ze Studiami Wykonalności, przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną przeprowadzoną przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.