Gazociąg Skoczów-Komorowice-Oświęcim-Tworzeń

Gazociąg Skoczów-Komorowice-Oświęcim-Tworzeń

28/01/19

Podpisaliśmy umowy na opracowanie projektu gazociągu Oświęcim – Tworzeń oraz stacji systemowej redukcyjno-pomiarowej Tworzeń w rejonie miejscowości Sławków. Te inwestycje to część planowanego do realizacji gazociągu Skoczów – Komorowice – Oświęcim – Tworzeń. Efektem rozbudowy infrastruktury będzie zwiększenie stabilności systemu przesyłowego i zapewnienie możliwości dostaw gazu do odbiorców.

Celem tego zadania jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym m.in.: projektu wstępnego, projektu budowlanego i wielobranżowych projektów wykonawczych, wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i o ustaleniu lokalizacji inwestycji oraz pozwoleń na budowę, a także pełnienie nadzoru autorskiego.

W ramach jednej z podpisanych umów powstanie projekt gazociągu Oświęcim – Tworzeń o średnicy 700 mm wraz z systemową stacją redukcyjno-pomiarową w Oświęcimiu o przepustowości 300 000 m3/h. Uzyskanie pozwolenia na budowę dla tego przedsięwzięcia jest zaplanowane w pierwszym kwartale 2021 roku. W ramach odrębnej umowy zaprojektujemy systemową stację redukcyjno-pomiarową Tworzeń. Powstanie ona w gminie Sławków i pozwoli na połączenie obecnie budowanej sieci przesyłowej w ramach korytarza gazowego Północ – Południe z istniejącą już infrastrukturą przesyłową GAZ-SYSTEM. Na stacji zostanie zaprojektowana śluza nadawcza tłoka dla połączenia z gazociągiem Oświęcim – Tworzeń. Projekt stacji ma zapewnić jej dwuetapową rozbudowę. W  pierwszym etapie przepustowość stacji wynosić będzie 200 000 m3/h, a w drugim docelowo 400 000 m3/h.