Antea Group Inżynierem przy instalacji odsiarczania i odazotowania spalin w Elektrowni Jaworzno

Antea Group Inżynierem przy instalacji odsiarczania i odazotowania spalin w Elektrowni Jaworzno

02/07/19

Antea Group podpisała umowę z TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla potrzeb programu pn.: "Dostosowanie jednostek wytwórczych TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna do warunków pracy obowiązujących po roku 2021".

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla wykonywanej (w formule "pod klucz") kompletnej, nowoczesnej instalacji odsiarczania spalin (IOS) dla dwóch kotłów CFB OF 260 na blokach nr 2 i 3 w TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno III - Elektrownia II, w celu redukcji emisji HCI, HF, Hg, SO2 i pyłu do poziomów wynikających z konkluzji BAT, która przystosowana ma być do odbioru spalin ze spalania węgla i mułów węglowych oraz przystosowana do odbioru spalin ze współspalania 40% paliwa alternatywnego RDF. Wraz z instalacją odsiarczania spalin ma być dostarczony układ odbioru i wykorzystania ścieków z oczyszczalni ścieków mokrej instalacji odsiarczania spalin bloku 910 MW.

Oprócz powyżego Antea Group będzie pełnić funkcję Inżyniera Kontraktu dla Kontraktu Realizacyjnego obejmującego zaprojektowanie i wybudowanie w formule "pod klucz" kompletnych, nowoczesnych instalacji katalitycznego odazotowania spalin SCR typu "high - dust" dla kotłów typu OP-650k na blokach nr 1,3 i 5 opalanych węglem kamiennym w Elektrowni Jaworzno III. Zabudowa katalitycznych instalacji odazotowania spalin ma umożliwić redukcją NOx z poziomu 400 mg/Nm3 do poziomu ≤ 65 mg/Nm.

Obowiązkiem Antea Group, jako Inżyniera Kontraktu, będzie świadczenie usług doradztwa i wsparcie decyzji ekonomoczno-organizacyjnych i technicznych Zamawiającego oraz m.in. udział w nadzorowaniu prac projektowych prowadzonych przez projektanta w zakresie projektu podstawowego, projektu budowlanego, pozwolenia na budowę oraz dokumentacji wykonawczej, a także współudział w przygotowaniu i przekazaniu terenu pod realizację prac.