Antea Group projektantem przebudowy Nabrzeża Szczecińskiego

Antea Group projektantem przebudowy Nabrzeża Szczecińskiego

23/07/19

Antea Group podpisała umowę z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk S.A. na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy Nabrzeża Szczecińskiego Przeładunkowego w Porcie Gdańsk.

Projektowana przebudowa obejmować będzie Nabrzeże Szczecińskie Przeładunkowe wraz z przylegającym do niego kanałem portowym na odcinku umożliwiającym uzyskanie przy jego konstrukcji akwenu o głębokości nie mniejszej niż 11,2m na odcinku o długości 442,0mb.

W ramach umowy Antea Group przygotuje kompleksową wielobranżową dokumentację projektową oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). Zespół projektowy będzie również odpowiedzialny za przeprowadzenie w imieniu ZMPG wszystkich wymaganych prawem czynności formalno – prawnych niezbędnych do przystąpienia do realizacji robót budowlanych. Zakres prac obejmuje także opracowanie kosztorysu inwestorskiego i instrukcji eksploatacji nabrzeża wraz z kartami inwentarzowymi.

Oprócz powyższego Antea Group będzie pełnić nadzór autorski nad inwestycją, w tym brać udział w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych i udzielać odpowiedzi na pytania oferentów związane z opracowaną dokumentacją projektową.